Quạt hút đặt mái blauberg hướng trục TOWER – A

QUẠT HÚT GẮN MÁI NHÀ BLAUBERG TOWER -A

Lưu Lượng: 2500 m3/h

Áp suất: 50W

Độ ồn: 47-50dB